Kunst & Traditie

De inwoners van Vianden zijn door de eeuwen heen handige ambachtslieden geweest, die werkten binnen de veilige bescherming van de stadsmuren. Hun produkten werden op de markt verkocht en van de opbrengst daarvan konden zij voorzien in hun Ievensbehoeften. AlhoeweI afgescheiden door de stadsmuren en door de bergen die voor hen de horizon verborg, bezaten de Viandenaren toch een zekere originaliteit in hun taaI en Ievensgewoonten, evenaIs een spreekwoordelijk goed humeur dat vooraI tot uiting kwam tijdens de openbare feestelijkheden.

ledere inwoner van Vianden had iets artistieks in zich, zelfs al was dit sIechts een zekere wispelturigheid, iets dat door de meer behoudene Iandelijke bevolking uit de omgeving als Iichtzinnigheid of zelfs als dwaasheid werd aangezien. De kladschilders en de musici uit Vianden brachten hun goed humeur, hun vrolijke refreinen en hun schalkse humor over het geheIe land: de enen om de geveIs van de huizen op te frissen voor de kermis, de anderen om op het dorpsbaI te musiceren, want het hele land danste sIechts op de tonen van de violen uit Vianden.

Vandaag de dag nog getuigen de inwoners van Vianden van deze originaliteit en deze trouw aan de traditie van hun voorouders. In de herfst, nadat de toeristen weer huiswaarts zijn gekeerd, maken zij zich klaar om de folkIoristische feesten als "Nessmoort", "Miertchen", "Fuasicht" en "Jaudes" te vieren.

Ecureuil © Jengel

Notemarkt

Op de notenmarkt ("Nessmoort"), begin oktober, verkopen de inwoners van de stad de oogst van de talrijke notenbornen in de omgeving.

Voor meer informatie: Notenmarkt